Testiauditointipalaute

Animals and Responsible Tourism: Promoting Business Competitiveness
through Animal Welfare (Business Finland/EAKR)

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta Ruska Laukan tallilla Ruka-Kuusamossa

Otteita palautteesta

”Tämä palaute pitää sisällään huomioita, jotka auditointiryhmä haluaa nostaa esille kirjallisesti esimerkkeinä testiauditoinnin kohteena olleen yrityksen hevosten hyvinvointia edistävistä toimenpiteistä.”

”Toiminta näyttäytyy ulkopuoliselle arvioitsijalle perheyrityksen elämäntapana, jonka keskiössä on rakkaus hevosiin.”

Ruska Laukan tallilla kavereiden kanssa hengailua ja kesä laidunnan alkamisen riemua Ruka-Kuusamossa

”Testiauditoinnin perusteella Ruska Laukka toteuttaa eläinten hyvinvointia edistäviä toimenpiteitä esimerkillisellä tasolla.”

auditointipalaute
Metsätarhat, aukeat pellot sekä yhdessä asuminen pihatoissa tukevat hevosten hyvinvointia Ruska Laukan tallilla Ruka-Kuusamossa

Suoria lainauksia

  • Tarjoaa hevosille mahdollisuuden virikkeelliseen, sosiaaliseen ja lajityypilliseen elämään.
  • Pitopaikat laitumineen, pihattoineen sekä talleineen noudattavat sekä Suomen lainsäädäntöä, että pitävät sisällään ominaisuuksia, jotka ylittävät lakisääteiset vaatimustasot.
  • Hevoset ovat vapaita liikkumaan ja sosialisoimaan laajoilla laitumilla, ravinnon laatu esimerkillinen. Tallit, pihatot ja aitaukset siivotaan päivittäin, tilojen siisteys oli silminnähtävä.
  • Myös hevosten ravinnon suhteen Ruska Laukka osoittaa esimerkillisesti, kuinka hevosille tarjotaan erilaisia ruokavaihtoehtoja riippuen niiden yksilöllisistä tarpeista.
  • Ruska Laukka hyödyntää verkkoja heinäpaalien ympärillä hevosten ruokailun mahdollistamiseksi siten, että ne pystyvät toteuttamaan lajinmukaista käyttäytymistään laiduntavina eläiminä.
  • Ruska Laukalla on useita lämmitettyjä vesipisteitä, joista hevosille taataan veden saanti myös pakkaslämpötiloissa.
Ruska Laukan tallilla yhdessä oloa – ja ateriointia Ruka-Kuusamossa

Suoria lainauksia

  • Suunnittelee hevosten työskentelyn siten, että niille taataan riittävä mahdollisuus lepoon ja palautumiseen. Hevosten päivät vaihtelevat siten, että ne eivät tee jokaisena päivänä samanlaista työtä. Selkeä politiikkaa siitä, millainen hevonen on sopiva asiakastyöhön.
  • Ruska Laukka osoittaa esimerkillistä varusteisiin liittyvää toimintaa osoittamalla kaikki asianmukaiset varusteet yksilöllisille hevosille (varusteet on nimetty) ja niiden säilytys on organisoitua sekä itse varusteet korkealuokkaisia.
  • Osoittaa aktiivisuuttaan huolehtia hevosten hyvinvoinnista myös dokumentoinnin keinoin, mm. terveydenhuoltosuunnitelma ja sopimuseläinlääkäri
  • Perheyritys vaalii avointa keskusteluilmapiiriä. Tämän myötä kommunikaatio hevosten ja asiakkaiden työskentelevien henkilöiden välillä on välitöntä ja luontevaa, lisäksi vaikutta-mismahdollisuudet sekä vastuu yrityksen toiminnan korkeasta laadusta jakautuu esimerkillisellä tavalla.