Sosiaalipedagoginen hevostoiminta

Hevoselta saatu hyväksyntä on aito.

turvallinen Yhteisö

Talliyhteisö, tallilla olevat muut ihmiset ja toimintaa ohjaavat aikuiset  tarjoavat vahvan kokemuksen yhteisöön kuulumisesta ja aidosta osallisuudesta. Hevostoimintaa tehdään monimuotoisesti yksilötyönä, parityöskentelynä, ryhmätyöskentelynä sekä integroituna muihin toimintoihin.

 • Yhteisöllisyys – vuorovaikutus
 • Elämyksellisyys – omat kokemukset, elämykset
 • Toiminnallisuus – osallisuus, yhteistoiminta
 • Dialogisuus – aito kohtaaminen
Sosiaalipedagoginen hevostoiminta Ruska Laukan tallilla Ruka-Kuusamossa

”Täällä on mukava olla, kun saan olla ryhmässä ja minusta pidetään
vaikka olen erilainen.”

aikuinen hevostoiminta-asiakas

hevosta hoitamalla hoidamme itseämmE

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta tukee ja korjaa erilaisissa elämänvaiheissa olevien ihmisten sosiaalista kasvua ja hyvinvointia ja ennaltaehkäisee syrjäytymistä. Hevosen kanssa työskentelyllä on positiivinen vaikutus moniin varsinkin autisminkirjon tuomiin haasteisiin kuten käytöshäiriöihin, itsetuntoon, kommunikointitaitoihin ja elämänhallinnan haasteisiin.

Hevoselta saatu palaute on aito ja ihminen on hyvin vastaanottavainen hevosen vaikutukselle. Hevosen hoitamisen avulla tulee näkyväksi se mistä hyvinvointi muodostuu.

Sosped-toiminnan yhtenä keskipisteenä on hevosen hyvinvointi ja siitä huolehtiminen. Sen kautta konkretisoituu hyvinvoinnin perustapeet, kuten puhtaus, terveellinen ravinto, säännölliset ruoka-ajat, sopiva liikunta ja riittävä lepo. Hyvinvointia lisäävät henkiset ja psyykkiset ominaisuudet tulevat myös esille tekemisen, eläinten tarkkailun, kommunioinnin ja keskustelun myötä.

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta on säännöllistä, suunnitelmallista ja pitkäjänteistä toimintaa hevostilalla. Toiminnalla on aina tavoitteet ja sitä toteutetaan usein yhteistyössä verkoston kanssa.

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta Ruska Laukan tallilla Ruka-Kuusamossa

Hevostoiminta vahvistaa

 • Tunneilmaisua
 • Itsesäätelyä
 • Itsetuntoa
 • Keskittymistä
 • Oppimista
 • Vuorovaikutusta
 • Toiminnanohjausta
 • Sosiaalisia taitoja

” Tallilla olen oppinut parempaa kommunikointikykyä eläinten ja ihmisten kanssa.”

yläkoululainen asiakas
Sosiaalipedagoginen hevostoiminta Ruska Laukan tallilla Ruka-Kuusamossa

tunteiden ja minuuden peili

Hevonen on aina aito. Se ei valehtele, teeskentele tai oleta mitään. Hevonen on läsnäolon mestari, taitava tunteiden tulkki, joka peilaa vuorovaikutustilanteissa ihmisen tunteita ja ajatuksia. Hevosella on herkkä kehonkieli ja ne aistivat ihmisistä paljon asioita. Hevonen myös rentouttaa ja purkaa ihmisistä fyysisiä jännityksiä. 
Hevonen on sosiaalisesti lahjakas ja vuorovaikutuksessa aito ja rehellinen. Hevoset hakeutuvat vuorovaikutukseen ihmisen kanssa ja siksi hevosavusteinen työskentely on palkitsevaa ja opettavaista. Hevonen haastaa meidät tutustumaan itseemme ja sitä kautta kasvattavat itsetuntemusta ja itseluottamusta.

Ruska Laukan tallilla kesäleiriläisten puuhia hevosten kanssa Ruka-Kuusamossa

Kenelle

 • Kaikenikäisille, tukea tarvitseville 
 • Perhe- ja sosiaalityön, lastensuojelun avohuollon asiakkaille
 • Elämänhallinnan ja jaksamisen kanssa kamppaileville
 • Syrjäytyneille tai syrjäytymisvaarassa oleville
 • Nepsy-asiakkaille ja autisminkirjon asiakkaille
 • MT- ja työelämään kuntoutujille
Sosiaalipedagoginen eläinavusteinen toiminta Ruska Laukan tallilla Ruka-Kuusamossa

miten

 • Voit tulla itsemaksavana (lähetteellä tai ilman) tai maksusitoumuksella mm. sosiaali- tai terveydenhuollosta tai koulupuolelta
 • Sosiaalipedagogista hevostoimintaa, läinavusteista toimintaa sekä nepsy-valmennusta voidaan toteuttaa sekä yksilö- että ryhmätyöskentelynä
 • Toiminnasta tehdään aina yksilöllinen suunnitelma
 • Toiminta ei kuulu kela-korvaavuuden piiriin
 • Jos olet kiinnostunut toiminnasta tai koet että siitä olisi hyötyä läheisellesi, kysy Sannalta eri vaihtoehto ja mahdollisuuksia maksusitoumukseen