Sosiaalipedagoginen hevostoiminta

Hevoselta saatu palaute on aitoa ja hevosen hyväksyntä on voimaannuttavaa

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta Ruska Laukassa

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta on sosiaalisen kuntoutuksen menetelmä, jolla tuetaan asiakkaan henkilökohtaisia tavoitteita. Sosiaalipedagoginen
hevostoiminta perustuu ihmisten ja ystävämme hevosten vuorovaikutukseen talliyhteisössä.

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta tähtää yksilön hyvinvoinnin tukemiseen hevosen kanssa tapahtuvassa toiminnassa. Vahvistaa asiakkaan toimintakykyä ja resilenssiä, kykyä selviytyä vaikeissakin tilanteissa. Psyykkinen, fyysinen ja sosiaalinen pärjäämnen sekä jaksaminen vahvistuvat toiminnan myötä. Tallin koulutetut ohjaajat tukevat asiakkaan ja hevosen välistä vuorovaikutusta.

Toiminta sopii kaiken-ikäisille erityistä tukea tarvitseville lapsille sekä aikuisille. Ennalta ehkäisevän ja korjaavan sosiaalisen kuntoutuksen menetelmän tavoitteena on ehkäistä syrjäytymistä ja tukea asiakkaan kehitystä, kasvua ja elämänhallintaa.

Koko talliyhteisö, tallilla olevat muut ihmiset ja toimintaa ohjaavat aikuiset tarjoavat vahvan kokemuksen yhteisöön kuulumisesta ja aidosta osallisuudesta. Sosiaalipedagogista hevostoimintaa tehdään monimuotoisesti yksilötyönä, parityöskentelynä, ryhmätyöskentelynä sekä integroituna muihin toimintoihin.

Ruska Laukassa on toteutettu sosiaalipedagogista hevostoimintaa jo vuodesta 2013 asti. Tallin toimintaperiaatteisiin yhteisöllisyys ja elämyksellisyys ovat tosin kuuluneet aina.

Minkälaista toimintaa?

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta on säännöllistä, suunnitelmallista ja pitkäjänteistä toimintaa talliyhteisössä. Sosiaalipedagoginen hevostoiminta tukee eri elämänvaiheissa olevien ihmisten sosiaalista kasvua ja hyvinvointia sekä ennaltaehkäisee syrjäytymistä.

Toiminta lempeiden ja rauhallisten hevosten kanssa lisää itseluottamusta, osallisuutta ja toimijuutta. Hevosten kanssa vuorovaikutuksessa toimiminen auttaa myös tunnistamaan omia tarpeita ja tunteita sekä ilmaisemaan niitä rakentavasti. Omatoimisuus, itseilmaisu ja rohkeus vahvistuvat hevostoiminnan kautta.

Ammattilaisten ohjaama toiminta ja vuorovaikutus hevosten kanssa  on merkittävässä osassa hevostoiminnassa. Hevoset ovat toimintaan valikoituja ja koulutettuja. Ronivaaran tilat ja toiminnot ovat myös muokattu tukemaan ihmisten ja eläinten hyvinvointia.

Hevosten kanssa työskentely käsittääkin usein suurelta osin hyvin paljon muutakin kuin ratsastusta, näihin toimiin ja erilaisiin tapoihin olla ja työskennellä hevosystävien kanssa tutustut tarkemmin toiminnassa.

Myös talli- ja maatilaympäristö on valjastettu kuntoutumista tukevaan käyttöön. Hevostoiminnan menetelmät valitaan tukemaan asiakkaan tavoitteita. Toiminta voi olla mm. hevosen hoitoa, hevosagilityä, maastoretkiä, ajeluita, vikellystä, hevostoimintarataa, maastakäsin työskentelyä, havainnointia, hevosten hyvinvoinnista huolehtimista ja paljon muuta.

Hevostoiminnalla hoidat hevosta ja itseäsi

Hevosten kanssa työskennellessä korostuu aito vuorovaikutus, dialogisuus. Hevoselta saatu palaute on aito ja ihminen on hyvin vastaanottavainen hevosen vaikutukselle. Hevonen kuuntelee, ei arvostele, antaa turvaa sekä tarjoaa lohtua ja virikkeellistä tekemistä.

Hoitaminen ja huolenpito rauhoittavat ja pysäyttävät tärkeän asian, itsestä ja toisesta huolehtimisen ja lempeän kosketuksen äärelle. Hevosen hoitamisen avulla tulee näkyväksi se mistä hyvinvointi muodostuu.

Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan yhtenä keskipisteenä on hevosen hyvinvointi ja siitä huolehtiminen. Sen kautta konkretisoituu hyvinvoinnin perustarpeet, kuten puhtaus, terveellinen ravinto, säännölliset ruoka-ajat, sopiva liikunta ja riittävä lepo.

Hyvinvointia lisäävät henkiset ja psyykkiset ominaisuudet tulevat myös esille tekemisen, eläinten tarkkailun, kommunikoinnin ja keskustelun myötä.

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta Ruska Laukan tallilla Ruka-Kuusamossa

Hevostoiminnan pääelementit

Ohjattu eläinten kanssa työskentely tukee hyvinvointia, toimintakykyä ja sosiaalista kasvua. Toiminnalla on aina tavoitteet ja sitä toteutetaan usein yhteistyössä verkoston kanssa. Sosiaalipedagogisessa toiminnassa avainasemassa ovat:

 • Yhteisöllisyys – vuorovaikutus
 • Elämyksellisyys – omat kokemukset, elämykset
 • Toiminnallisuus – osallisuus, yhteistoiminta
 • Dialogisuus – aito kohtaaminen

Hevostyökaverit

Suomenhevonen on ollut kautta aikain tärkeässä asemassa työskentelemässä suomalaisten rinnalla. Niin on meillä tänäänkin. Nuo tärkeät ahkerat ja uutterat hevosvoimat mahdollistavat hevosavusteisten palvelujen tarjoamisen asiakkaille.

Hevostoiminnan vaikutuksia

Suunnitelmallisella hevostoiminnalla on havaittu olevan positiivinen vaikutus moniin, varsinkin autisminkirjon aiheuttamiin haasteisiin asiakkaiden elämässä. Monipuolisen tekemisen ja eläinavusteisuuden on huomattu tukevan myös kuntoutumista, mielenterveyttä ja jaksamista.

Pitkäjänteisen toiminnan myötä positiivisia vaikutuksia on havaittu lasten kehityksessä, keskittymisessä ja käyttäytymisen haasteissa. Tätä kautta päästään auttamaan perheitä ja löytämään ratkaisuja joskus haastaviinkin tilanteisiin.

Hevosen kanssa työskentelyllä on positiivinen vaikutus mm. itsetunnon kehittymiseen, sosiaalisiin taitoihin, itseilmaisuun, vuorovaikutukseen, kommunikointitaitoihin ja elämänhallinnan haasteisiin.

Hevoset opettaa läsnäoloa. Eläimillä ei ole huomista, eikä eilistä, vaan kaikki tapahtuu tässä hetkessä. Niillä tunteilla ja työkaluilla, mitä kulloiseenkin hetkeen tuomme mukana.

Hevostoiminta vahvistaa

 • Tunneilmaisua
 • Itsesäätelyä
 • Itsetuntoa
 • Keskittymistä
 • Oppimista
 • Vuorovaikutusta
 • Toiminnanohjausta
 • Sosiaalisia taitoja
Sosiaalipedagoginen hevostoiminta Ruska Laukan tallilla Ruka-Kuusamossa

Hevostoiminta tukee

 • Kuntoutumista
 • Elämänhallintaa
 • Mielenterveyttä
 • Jaksamista
 • Osallisuutta
 • Hyvinvointia
 • Rentoutumista

” Tallilla olen oppinut parempaa kommunikointikykyä eläinten ja ihmisten kanssa.”

yläkoululainen asiakas
Sosiaalipedagoginen hevostoiminta Ruska Laukan tallilla Ruka-Kuusamossa

tunteiden ja minuuden peili

Hevonen on aina aito. Se ei valehtele, teeskentele tai oleta mitään. Hevonen on läsnäolon mestari, taitava tunteiden tulkki, joka peilaa vuorovaikutustilanteissa ihmisen tunteita ja ajatuksia. Hevosella on herkkä kehonkieli ja ne aistivat ihmisistä paljon asioita. Hevonen myös rentouttaa ja purkaa ihmisistä fyysisiä jännityksiä. 
Hevonen on sosiaalisesti lahjakas ja vuorovaikutuksessa aito ja rehellinen.

Yksi toiminnan tavoite on tukea ja mahdollistaa asiakkaan ja hevosen välisen aidon vuorovaikutussuhteen muodostuminen hevosavusteisin menetelmin.

Hevoset hakeutuvat vuorovaikutukseen ihmisen kanssa ja siksi hevosavusteinen työskentely on palkitsevaa ja opettavaista. Hevonen haastaa meidät tutustumaan itseemme ja sitä kautta kasvattavat itsetuntemusta ja itseluottamusta.

Vuorovaikutustyöhön koulutettu hevonen pystyy tarjoamaan asiakkaalle usein juuri sitä, mitä hän sillä hetkellä eniten tarvitsee. Ronivaarasta löytyy 15 erilaista vuorovaikutustyöhön koulutettua hevosystävää.

Kenelle ja miten mukaan hevostoimintaan?

Tutustu tarkemmin, ja kysy lisää tavoitteellisesta kuntoutumista ja kasvua tukevaa sosiaalipedagogisesta hevos- tai eläintoiminnasta. Tutustu myös muihin hyvinvointia tukeviin palveluihin.

Järjestämme myös yhteisöllistä eläin- ja hevostoiminta myös ryhmissä harrastustoimintana eri ikäisille. Tähän toimintaan ei tarvitse olla lähetettä tai erityisiä tavoitteita. Toiminta on elämyksellistä ja virkistää, harrastustoimintaa kaikille toiminnasta kiinnostuneille