Ratkaisukeskeinen työnohjaus

Eläin-, luonto- ja taideavusteiset menetelmät osana henkilökohtaista ammatillista kasvua tai organisaation ja työelämän kehittämistä

Mitä ja missä?

Luonto- ja hevosavusteinen työnohjaus soveltuu työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen tukemiseen niin yksilöille, pienryhmille kuin organisaatioille. Maatila- ja luontoympäristö laskee stressitasoa ja edesauttaa palautumista ja eläinten kanssa työskentely tekee vireystilan näkyväksi, ja sitä kautta harjoittaa itsesäätelyä.

Eläin- ja luontoympäristö tarjoaa voimauttavat puitteet työnohjaukseen sekä oman työn tarkasteluun. Jos olet kiinnostunut kehittämään itseäsi ja työtäsi, työnohjaus on siihen oiva tapa. Työnohjaus on luottamuksellinen ja tavoitteellinen prosessi. Tavoitteiden toteutumista arvioidaan, ja niitä voidaan tarkentaa tarvittaessa myös prosessin aikana.

Työnohjaus on oppimista edistävä ja organisaation toimintaa kehittävä työmenetelmä, joka auttaa löytämään ja jäsentämään olemassa olevia ehkä piileviä resursseja, tai avartaa näkökulmia uudelle ajattelulle.

Työnohjauksen myötä työhyvinvointi, vuorovaikutus ja yhteistyö sekä henkilökohtainen jaksaminen lisääntyy. Ongelmanratkaisukyky ja joustavuus ja kehittyvät oman työskentelyn kehittämisen myötä ja koko yhteisön työskentely sujuu joustavammin.

Työnohjaus voidaan toteuttaa monipuolisesti sekä hyvinvointitilalla Ronivaarassa, liiketilassa Kuusamon keskustassa tai etäyhteydellä toiveen mukaan. Myös joustava lähi- ja etätyöskentelyn yhdistäminen sujuu luontevasti. Käytössä ovat perinteiset, luonto- ja eläinavusteiset työnohjausmenetelmät sekä mahdollisuus myös taidelähtöiseen interventioon. Työnohjauksessa noudatamme STOryn eettisiä periaatteita.

Kenelle ja miten?

Työnohjaus sopii kaikille alasta ja tehtävistä riippumatta. Voimme tarjota myös ryhmätyönohjausta saman alan ammattiryhmille ja yksinyrittäjille. Eläinavusteinen työnohjaus soveltuu erityisesti vaativaa vuorovaikutus- ja asiakastyötä tekeville henkilöille, kuten sote-alan, kasvatus- ja koulutusalan esimiehille ja työntekijöille.

Työnohjaus on parhaimmillaan työn ja sen tekemisen tutkimista, jäsentämistä ja kehittämistä luotettavan työnohjaajan ja rinnalla kulkijan kanssa. Se voi olla omaan työrooliin, työyhteisöön liittyvän vuorovaikutuksen, kokemusten ja tuntemusten tutkimista ja jäsentämistä suhteessa itseen ja muihin.

Henkilökohtainen työnohjaus voi olla myös voimauttavaa ja henkilökohtaista kasvua tukeva prosessi, joka lisää työhyvinvointia ja jaksamista.

Eläin- ja luontoavusteiset menetelmät

Hevonen kutsuu läsnäoloon ja vuorovaikutukseen. Ronivaaran työnohjauspalvelut sopivat kaikille itsensä, oman työn ja jaksamisen kehittämisestä ja henkilökohtaisesta kasvusta kiinnostuneille. Eläinavusteinen työnohjaus sopii erityisesti vaativaa vuorovaikutustyötä, johtamis- tai esimiestyötä tekeville henkilöille sekä yrittäjille.

Ratkaisukeskeinen luonto- ja eläinavusteinen työnohjaus on vuorovaikutuksellinen ja keskusteleva työnohjausprosessi, joka vaikuttaa yksilöön vahvasti. Työnohjausprosessi voi sisältää vuorovaikutuksellisia ja elämyksellistä toimintaan hevosten kanssa ja luontoympäristössä sekä yhdessä pohdiskelua ja keskustelua. Osa tapaamisista voi olla maatilaympäristössä, osa keskustan liiketiloissamme sopimuksen mukaan.

Eläinavusteinen menetelmä on toiminnallinen työnohjausmenetelmä. Eläimet antavat aidon ja oikea-aikaisen palautteen ihmisen asenteista ja käyttäytymisestä. Tämän vuorovaikutuksen avulla voimme tarkastella lähemmin vuorovaikutusta esim. työyhteisössä tai omaa suhtautumista työskentelyyn ja elämänhaasteisiin, ja löytää piileviä voimavaroja ja taitoja.

Ratkaisukeskeinen työskentelyote

Ratkaisukeskeisyyden perusperiaate on keskittyä ongelmien sijaan ratkaisuihin, siksi se on niin sopiva työskentelyote myös työnohjaukseen ja eläinten kanssa työskentelyyn.
Ratkaisukeskeisyyttä kutsutaan myös voimavarakeskeiseksi lähestymistavaksi. Menetelmässä pyritään huomioimaan myös uinuvia voimavaroja sekä vahvuuksia ja mahdollisuuksia. Painopiste työskentelyssä on toivon herättämisessä ja tulevaisuuteen keskittymisessä.

Eläimet ovat ratkaisukeskeisyyden asiantuntijoita. Varsinkin hevoset elävät vain tässä hetkessä, vailla eilistä tai huomista. Hevosen toiminta ja ajattelu on ratkaisukeskeistä, tästä hetkestä eteenpäin. Historia todetaan, siitä voidaan oppia, mutta ajatus on tässä hetkessä ja tulevaisuudessa. Hevosilla ja muilla eläimillä on meille paljon opetettavaa tässä hetkessä elämisestä ja ratkaisukeskeisyydestä.

Yksilötyönohjaus

Yksilöllinen eläinavusteinen työskentely on vaikuttavaa. Eläinten kanssa työskentely tuo uuden ulottuvuuden ja vuorovaikutusmahdollisuuden työnojaukseen, ja ennen kaikkea tarjoaa luotettavan kasvualustan työnohjattavalle löytää oma potentiaalinsa. Yksilöllinen työnohjaus tarjoaa turvallisen ympäristön ja mahdollisuuden tutkia omaan työhön liittyviä ilmiöitä rauhassa ja kehittyä ammattilaisena.

Työnohjauksessa ei kerrota, eikä neuvota miten teet työsi, sinä olet oman työsi asiantuntija. Sen sijaan työnohjaus auttaa sinua tai yhteisöäsi löytämään omat voimavarasi ja potentiaalin työsi kehittämiseen, jotta voit loistaa työssäsi.

Työnohjausprosessin aikana voit halutessasi hyödyntää laaja-alaista Sannan kokemusta ja osaamista eri toimialoilta ja osaamista vuorovaikutustyöskentelystä ja itsesäätelystä.

Ryhmätyönohjaus

Luonto- ja eläinavusteinen työnohjaus on toimiva tapa kehittää työyhteisön vuorovaikutusta ja toimintaa ryhmässä. Ryhmätyönohjauksessa näkyy erityisesti Sannan oma osaaminen ja menetelmä. Käytössä on mm. hevoslauman havainnointi ja toiminnalliset menetelmät, jotka valjastetaan tukemaan ryhmän asettamia tavoitteita.

Työnohjaaja ei tule neuvomaan miten organisaatiossa tai yrityksessäsi olisi toimittava. Työnohjaaja tarjoaa ammattitaitonsa käyttöönne ja auttaa teitä yhdessä löytämään ratkaisut haasteisiin tai kehittämiskohteisiin, omasta organisaatiostanne.

Ryhmätyönohjauksessa voimme käsitellä mm. yhteisöstä nousseita aiheita, case-tyyppisiä aiheita, tukea työssäjaksamista tai tarkastella vuorovaikutusta ja ryhmän jäsenten välistä dynamiikkaa eläinavusteisin menetelmin.

Työnohjausprosessiin voidaan ottaa mukaan myös taidelähtöiset menetelmät. Taidelähtöisen työskentelyn ohjaa koulutettu ekspressiivisen taideterapian ryhmänohjaaja Sanna Niikkonen.

Ryhmätyönohjauksia ja prosesseja voidaan toteuttaa myös kahden koulutetun työnohjaajan kanssa. Hevosten kanssa työskennellessä ryhmissä voi olla tarvittaessa myös avustajia.

Työnohjaaja ja kokemus

Tilan monialainen yrittäjä, Sanna Kallunki on ratkaisukeskeinen luonto- ja eläinavusteinen työnohjaaja (STOry). Hänellä on hevosalan lisäksi vankka kokemus sekä esimiestyöskentelystä, asioiden johtamisesta että erityisryhmien ja haastavassa elämäntilanteessa olevien asiakkaiden kanssa työskentelystä.
Hän on erityisnuorisotyöntekijä, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja, luontohoiva-ohjaaja ja hän opiskelee tällä hetkellä ratkaisukeskeiseksi lyhytterapeutiksi.

Sannalla on 20 vuoden kokemus kehittämistehtävistä, yrittäjyydestä ja yritysten pitkäjänteisestä rakentamisesta. Hänellä on pitkä kokemus kuntoutuspalveluista sekä vaativasta vuorovaikutustyöstä asiakastyössä. Hän on työskennellyt aikaisemmin IT-, sovellustuotanto, matkailu- ja markkinointialalla. Hänellä on kokemusta myös koulumaailmassa, sosiaalisen kuntoutuksen ja kuntoutusasiakkaiden kanssa työskentelystä.

Olen luonto- ja eläinavusteisesti työskentelevä ratkaisukeskeinen työnohjaaja ja yrittäjä Kuusamosta. Eläinten kanssa työskentely tuo työnohjaukseen ainutlaatuisen lisän ja rajattomasti mahdollisuuksia. Toiminnalliset menetelmät, hevosten, ihmisten sekä yhteisöjen kanssa työskentely on lähellä sydäntäni.

Työnohjaajana olen perehtynyt erityisesti vuorovaikutukseen, sen käsittelyyn ja mallintamiseen. Työskentelyni keskiössä ovat myös työyhteisön toimintakulttuuri, tunnetaidot, tunnesäätely ja yhteisön jäsenten sosiaaliset tarpeet. Olen parhaimmillani vuorovaikutuksessa ja eläinten kassa työskentelyssä, jolloin voimme käsitellä ja mallintaa työnohjauksessa esiin nousseita teemoja.

Työskentelyotteeni on ratkaisukeskeinen. Minulla on kyky kannustaa, tukea, ideoida, kehittää asioita ja prosesseja usein luovillakin tavoilla. Työskentelen myös kuntoutujien, erityisryhmien ja haastavassa elämäntilanteessa olevien eri ikäisten asiakkaiden kanssa luonto- ja eläinavusteisesti.

Olen toiminut yrittäjänä lähes 20 vuotta, nykyään työskentelen yrityksessäni moniammatillisen henkilöstöni kanssa. Tarjoamme hevos- ja ohjelmapalveluita sekä hyvinvointi- ja kuntoutuspalveluita kotitilallamme Ronivaarassa. Asiakaskunta on laaja: harrastajat, matkailijat, sosiaali- ja terveysalan, lastensuojelun, kuntoutuspalvelun, varhaiskasvatuksen sekä koulupuolen lapset, aikuiset ja perheet.

Aikaisempi kokemukseni on ohjelmistotuotannon ja sovelluskehityksen, markkinoinnin, koulupuolen,  parista. Toinen perheyrityksemme tarjoaa monipuolisia majoituspalveluja pienessä perhehotellissa sekä lomakylässä, joten minulla on myös laajempi kokemus matkailualalta. Kysy rohkeasti lisää!

Sanna Kallunki

Sannan toiminnan keskiössä

Sanna on perehtynyt erityisesti ihmisten väliseen ja työyhteisöjen ja väliseen vuorovaikutukseen, sen käsittelyyn ja mallintamiseen. Mielenkiinnon kohteena on eläinten ja ihmisten välinen vuorovaikutus yli lajirajojen. Hänen menetelmä perustuu Linda Kohanovin tuottamaan sosiaaliseen älykkyyteen, johtajuuteen, innovaatioon, vuorovaikutustyyleihin sekä ryhmän vuorovaikutukseen liittyvään teoriaan.

Keskiössä ovat myös työyhteisön toimintakulttuuri, tunnetaidot, tunnesäätely ja yhteisön jäsenten sosiaaliset tarpeet.
Hänen on tehnyt lopputyön aiheesta: Vuorovaikutusta yli lajirajojen: Keskiössä työyhteisön vuorovaikutus – tunnetaidot ja sosiaalisten tarpeiden tunnistaminen ratkaisukeskeisessä työnohjauksessa hevosavusteisin menetelmin.

Ronivaaran tilan väki ja tarina

Tutustu Ronivaaran tilan isäntäväkeen, arvoihin, perheyrityksen tarinaan sekä vaiheisiin. Vuodesta 2005 Ronivaara on ollut sekä perheen että hevos- ja hyvinvointipalveluita tuottavan Ruska Laukan koti, jossa yhteisöllisyys, osallisuus ja yhdenvertaisuus ovat perusarvoja.

Ruska Laukka tallin pihapiiristä kesä- ja talvikuvia Ruka-Kuusamossa

Kiinnostuitko?

Työnohjauksen sisällöt ja prosessi suunnitellaan aina henkilö- ja ryhmäkohtaisesti. Eläin- ja luontoavusteiseen työnohjaukseen osallistuja ei tarvitse aikaisempaa kokemusta eläinten kanssa toimimisesta tai olla erityisen luontoihminen. Tulet sellaisena kuin olet.

Olisiko juuri tämä sinulle ja yhteisöllesi sopiva työskentelymuoto? Työnohjaus ja yrityksen toiminnan kehittäminen on aina yksilöllinen, jokainen tarina ja prosessi on ainutkertainen.

Työyhteisön palvelut ovat aina suunniteltu juuri sinulle ja yhteisöllesi. Tutustu meihin, kerro toiveistasi ja kysy rohkeasti lisää!